دنیای پیرامون استایل گوتیک

لبخندی با طعم سیاهی؛ پرونده استایل گوتیک

اغلب تحقیق و شناخت یک استایل و گرایش‌های سبک زندگی افرادی که آن‌‌ها را انتخاب می‌کنند، به دلیل طرز متفاوت نگاه افراد در نهایت به نتیجه‌گیری یکسانی منتج نمی‌شود. بعضی از استایل‌‌ها و به دنبال آن‌ها سبک زندگی‌ای که حول محور این استایل به وجود می‌آیند با توجه به پوشش و مناسک‌شان سو تفاهمات بیشتری […]